Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.1 k ZoD 2/2016 Termín plnenie diela Odb.: Obec Henclová
Dod.: ProForest s.r.o.
0 €
Dohoda k ZoD 2/2016 Dohoda o predĺžení termínu plnenia Odb.: Obec Henclová
Dod.: ProForest s.r.o.
0 €
1/2021 podľa §269 od.2 z.513/1991 odberanie vzoriek Odb.: Obec Henclová
Dod.: Obec Henclová
0 €
Kúpna zmluva 3/2020 nehnuteľnosť Odb.: Obec Henclová
Dod.:
0 €
20/44/010/45 ÚPSVaR Dohoda §10 Odb.: Obec Henclová
Dod.:
0 €
20/44/012/72 ÚPSVaR Dohoda §12 Odb.: Obec Henclová
Dod.:
0 €
1/2020 Stavebné úpravy multifunkčnej budovy Odb.: Obec Henclová
Dod.: B-komplet,s.r.o.
29 684.72 €
149 339 dotácia Odb.: Obec Henclová
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
1420 501 dotácia Odb.: Obec Henclová
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
1/2019 Kultúrny dom-stavebné úpravy Odb.: Obec Henclová
Dod.: B-komplet,s.r.o.
40 161.56 €
č.147392 Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Obec Henclová
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
2/2016 Rozvoj turistickej infraštruktúry v okolí obce Henclová Odb.: Obec Henclová
Dod.: ProForest s.r.o.
31 817.20 €
6000/03/V-9 Odpad, nakladanie s komunálnym odpadom Odb.: Obec Henclová
Dod.: Brantner Nova. s.r.o.
0 €
1351/3030/2016 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva odčlenené pozemky-parcelu registra C KN,parc. č. 257/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m². Odb.: Východoslovenská distribučná,a.s.
Dod.: Obec Henclová
170 €
1352/3030/2016 Vyznačenie vecného bremena, ktoré povinný touto zmluvou zriaďuje, v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu, v prospech oprávneného a ktorého obsahom je povinnosť povinného strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacich pozemkoch v súvislosti s realizáciou stavby"Henclová úprava NN siete a výstavba TS" Odb.: Východoslovenská distribučná,a.s.
Dod.: Obec Henclová
473.91 €
1/2016 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo" Multifunkčné ihrisko Henclová - spevnené plochy a komunikácie" a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo. Odb.: Obec Henclová
Dod.: B-komplet,s.r.o.
11 891.95 €
VSN0907201534 Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce Odb.: Obec Henclová
Dod.: ENVI-PAK,a.s.
0 €
198SNV2008DS Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi počas trvania zmluvy verejnú telekomunikačnú službu prístupu do siete internet Odb.: Obec Henclová
Dod.: Jozef Škerlík-Dátové služby
23.23 €
MC18052016 Predmetom je vytvorenie webstránky obce, domény, webhostingu, pravidelnej zálohy webstránky, splátka za webstránku, telefonická a e-mailová podpora Odb.: Obec Henclová
Dod.: Webex media, s.r.o
72 €
45/2016 Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu,... Odb.: Obec Henclová
Dod.: H+EKO, spol. s.r.o., Košice
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:00
Utorok: 08.00 - 12:00
Streda: 08.00 - 12:00
Štvrtok: 08.00 - 12:00
Piatok: 08.00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu